7:30 AM - 5:30 PM

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU

  • TT200
  • Thứ năm - 04/08/2022 04:19
  • 1494 lượt xem
Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
HOA DON DIEN TU CTY XUAT KHAU
HOA DON DIEN TU CTY XUAT KHAU

CÔNG TY XUẤT KHẨU CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78

 

 

CÂU HỎI 1


Công ty chúng tôi đã chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 từ tháng 11/2021.
Tuy nhiên nghị định 123 có nêu hiệu lực bắt đầu từ 1/7/2022. Nên công ty chúng tôi chỉ xuất hóa đơn điện tử bán hàng nội địa theo thông tư 78 theo hướng dẫn của cục thuế, còn xuất bán xuất khẩu vẫn sử dụng hóa đơn thương mại quốc tế (invoice) để mở tờ khai hải quan và kê khai thuế GTGT tháng.
Tôi xin hỏi chúng tôi vẫn sử dụng hóa đơn thương mại quốc tế (invoice) để kê khai thuế GTGT thay cho việc xuất hóa đơn điện tử theo thông tư 78 có hợp lệ không?
Nếu không hợp lệ thì công ty chúng tôi cần phải xử lý như thế nào? Vì hàng tháng tôi vẫn ghi nhận doanh thu và kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và bảng kê bán ra mẫu 01-01/GTGT đầy đủ. 


 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1

 

- Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định:

 

+ Tại Khoản 10 Điều 2 giải thích từ ngữ:


“10. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

 

+ Tại khoản 7 Điều 30 quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất:

“…7. Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”

 

- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ :

 

“Điều 8. Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:
a)Bán hàng hoá, cung cấpdịch vụ trong nội địa;
b) Hoạt động vận tải quốc tế;
c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như  xuất khẩu;
d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:
a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:
- Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

 

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì căn cứ vào phương pháp tính thuế đăng ký với Cơ quan Thuế, Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

CÂU HỎI 2

Căn cứ điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:
d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Công ty chúng tôi có hoạt động tạm xuất tái nhập hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành. Khi nhận hàng sửa chữa hoặc bảo hành của khách, chúng tôi chỉ có phiếu giao nhận hàng bảo hành, có dấu treo của công ty chúng tôi và chữ ký của khách hàng mang hàng đến sửa chữa. Không có hóa đơn GTGT đầu vào cho loại bảo hành sửa chữa này. Mà theo nghị định 123 thì hàng xuất khẩu bắt buộc phải xuất hóa đơn GTGT.
Vậy tôi xin hỏi trường hợp bảo hành và sửa chữa này chúng tôi có phải xuất hóa đơn GTGT không? Nếu có thì thuế suất gì? Hóa đơn có để giá trị hàng hóa không? Căn cứ giá trị hàng hóa như thế nào (vì là hàng cũ, hỏng cần sửa chữa). 
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 2

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính


Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.
 

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
 

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…”
 

+ Tại Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn như sau:

" … 6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

b) Thuế suất thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

c) Thành tiền chưa có thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ

 

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa là hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Công ty thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn GTGT tại chỉ tiêu "thuế suất", Công ty thể hiện là KCT (Không chịu thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021. 
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 
XEM THÊM BÀI VIẾT QUẢN LÝ THUẾ TRONG GIAO DỊCH LIÊN KẾT
 
Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT BTC, kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn quốc tế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

5 / 5 (1 phiếu bầu)
Dịch vụ Kế Toán Thuế