7:30 AM - 5:30 PM

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

KỲ 1 - HỎI ĐÁP VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 06/03/2022

KỲ 1 - HỎI ĐÁP VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) thì lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho hoạt động này và nộp hồ sơ khai thuế cho CQT quản lý nơi dự án.

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 08/02/2022

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,...

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ HỘ KINH DOANH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 07/01/2022

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ HỘ KINH DOANH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 09/12/2021

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH

Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC sẽ hết hiệu lực.

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC : CÁC ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 19/10/2021

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC : CÁC ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, như sau : Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử...

THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT BỘ XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 08/09/2021

THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT BỘ XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế XD và Viện trưởng Viện Kinh tế XD; Bộ trưởng,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về định mức xây dựng số 12/2021/TT /BXD

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 30/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH, thay đổi điều 21,25,27,30,31,35,38 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU THEO Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 ĐIỀU SỐ 15, ĐIỀU 16, ĐIỀU 17, 20

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG TRỢ CẤP CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BHXH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG TRỢ CẤP CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BHXH

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG TRỢ CẤP CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BHXHBỔ SUNG ĐIỀU 9, ĐIỀU 10, ĐIỀU 13 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU THEO LUẬT BHXH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU THEO LUẬT BHXH

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU THEO LUẬT BHXHSỬA ĐỔI ĐIỀU 2, ĐIỀU 6, ĐIỀU 7 CỦA Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNCN, HỘ KINH DOANH
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 10/07/2021

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNCN, HỘ KINH DOANH

Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hộ kinh doanh (HKD)

THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 02/07/2021

THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN

Thông tư số 92/2015/TT-BTC kê khai thuế GTGT và thuế TNCNHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Dịch vụ Kế Toán Thuế