7:30 AM - 5:30 PM

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

  • TT200
  • Thứ ba - 08/02/2022 22:15
  • 1329 lượt xem
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,...
THôNG TƯ 782021TT BTC
THôNG TƯ 782021TT BTC

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 

1. Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử


Tại Khoản 1, Điều 11 về hiệu lực thi hành của Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:
“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Mặc dù thời hạn bắt buộc 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử là 1/7/2022, tuy nhiên để đẩy mạnh tiến trình “phủ sóng” hóa đơn điện tử, mới đây, Tổng cục Thuế đưa ra chủ trương triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (11/2021 - 3/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
Giai đoạn 2 (4/2022 - 7/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Như vậy, tại một số tỉnh thành đã bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử ngay từ tháng 11/2021.

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA
 

2. Bên bán được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử


Đây là quy định được hướng dẫn cụ thể tại Điều 3, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sẽ được ủy nhiệm cho bên thứ 3 (bên có quan hệ liên kết với người bán, đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
 

2.1. Nội dung hóa đơn ủy nhiệm

Hóa đơn ủy nhiệm phải thể hiện các nội dung sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm, tên, địa chỉ và mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm phải đúng với thực tế phát sinh.


 


 

2.2. Thủ tục ủy nhiệm

Việc ủy nhiệm hóa đơn điện tử phải được lập bằng hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, thể hiện đầy đủ các nội dung:
Thông tin về bên nhận ủy nhiệm và bên ủy nhiệm: Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số.
Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm: Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.
Mục đích ủy nhiệm.
Thời hạn ủy nhiệm.
Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.


 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

3. Ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC:


3.1. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử


Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6:
Số 1 phản ánh hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
Số 2 phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng.
Số 3 phản ánh hóa đơn điện tử bán tài sản công.
Số 4 phản ánh hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
Số 5 phản ánh tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.
Số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
 

3.2. Ký hiệu hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số, phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng:

Ký tự đầu tiên (C hoặc K): C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã.
Hai ký tự tiếp theo (2 chữ số Ả rập): Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử.
Một ký tự tiếp theo (1 chữ cái): T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng.
Hai ký tự cuối cùng (chữ viết): Do người bán tự xác định theo nhu cầu quản lý.


 

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

4. Quy định riêng đối với thời điểm lập hóa đơn dịch vụ ngân hàng


Trước đây, các Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định riêng về thời điểm hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng. Mới đây, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Cụ thể, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ ngân hàng.
Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng số lượng lớn và thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu thì thời điểm lập hóa đơn được xác định là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba liên quan nhưng chậm nhất không quá 10 ngày của tháng sau tháng phát sinh.

 

5. Quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Nội dung về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được quy định cụ thể tại Điều 8, Thông tư 78/2021/TT-BTC, cụ thể:
 

5.1. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.
 

5.2. Nguyên tắc

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo quy định tại Điều 11, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.
 

5.3. Nội dung

Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung:
Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, thông tin người mua nếu người mua yêu cầu.
Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.
Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT thời điểm lập hóa đơn, mã của Cơ quan thuế.


Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,... sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết. Để cập nhật kịp thời các thông tin nhằm áp dụng hóa đơn điện tử đúng quy định, doanh nghiệp tham khảo một số điểm đáng chú ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC trong bài viết dưới đây.
 

Xem thêm bài viết THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ HỘ KINH DOANH
 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   dịch vụ cung cấp hoá đơn điện tử, áp dụng hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp, hoá đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT/BTC, quy định các thông tin trên hoá đơn điện tử, cách lập hoá đơn điện tử tại doanh nghiệp

Dịch vụ Kế Toán Thuế