7:30 AM - 5:30 PM

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  • TT200
  • Thứ hai - 06/03/2023 20:55
  • 791 lượt xem
Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và các phụ lục ưu đãi thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
KY3   KE KHAI THUE TNDN
KY3 KE KHAI THUE TNDN

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT
KỲ 3 


 

Câu hỏi : Xác định doanh thu với doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN


Công ty là doanh nghiệp sản xuất phần mềm có trụ sở chính tại Hà Nội và hai chi nhánh phụ thuộc tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, hiện đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo ngành nghề.

Theo quy định trước đây thuế TNDN phải nộp được phân chia theo tỷ lệ chi phí các nơi.
Theo quy định mới thì thuế TNDN phải tách riêng hoạt động ưu đãi và không hưởng ưu đãi.

Trong đó hoạt động ưu đãi cần theo dõi được doanh thu – chi phí phát sinh để tính riêng thuế phải nộp cho địa bàn của chi nhánh. Do công ty không theo dõi được doanh thu riêng, các chi nhánh phải hạch toán phụ thuộc.

Vậy với thay đổi như thế này, công ty sẽ xác định doanh thu của hoạt động hưởng ưu đãi ba nơi như thế nào, do tính chất công việc lập trình, các bạn ở ba nơi vẫn cùng tham gia dự án chung. 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG

 

Trả lời :


Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có chi nhánh phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng

(=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp. 
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY NHA TRANG 

Câu hỏi : Quyết toán thuế TNDN từ phát sinh thu nhập từ Bất động sản


Doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thì thực hiện quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như thế nào?
Doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thì thực hiện quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như thế nào?


 

Trả lời :

 

Theo nội dung hỏi, công ty thực hiện như sau:


Công ty thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03/TNDN.

Đồng thời, công ty xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm nộp hàng quý và quyết toán bằng

(=) doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh nhân (x) với 1%)


Tại phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động theo mẫu số 03-8A/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II  Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công ty nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 
DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NHA TRANG


 

Câu hỏi : Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN


Nghị định số 126 năm 2020 quy định khai thuế TNDN tại nơi có đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu thuế TNDN.

Thông tư 80 năm 2021 lại quy định riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thuế khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Vậy xin hỏi trường hợp đơn vị phụ thuộc khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính, hạch toán tập trung thì khai thuế TNDN tại đâu?


 

Trả lời :

 

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Căn cứ Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:


Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và các phụ lục ưu đãi thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ứng dụng của ngành thuế sẽ tự chuyển thông tin trên các phụ lục ưu đãi này cho cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi.
Tuy nhiên, DN phải nộp tiền thuế TNDN phải nộp trên các phụ lục ưu đãi vào NSNN nơi có đơn vị phụ thuộc được hưởng ưu đãi. 
TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG

 

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KỲ 2 - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 
 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   thu nhập hưởng ưu đãi thuế TNDN, quyết toán thuế TNDN từ thu nhập Bất động sản, hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN, mẫu số 03 thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, tư vấn quyết toán thuế Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế